background img
Menu
Join our feeds to automatically receive the latest headlines, news, and information formatted for your club's website or news reader.

Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ¨Η ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ¨»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1

Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ¨Η ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ¨», με έδρα τη δημοτική ενότητα Άσσου-Λεχαίου του δήμου Κορινθίων.

Έχει σφραγίδα που στην περιφέρεια αναγράφει την επωνυμία και τον χρόνο της ιδρύσεως του (2008), και στο κέντρο τη μορφή της μούσας Τερψιχόρης.

ΑΡΘΡΟ 2

Σκοποί του Σωματείου είναι:

1) Η λειτουργία χορευτικών τμημάτων, στα οποία θα διδάσκονται ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί, καθώς και σύγχρονοι χοροί κάθε είδους, όπως και μπαλέτου για τις νεαρές ηλικίες.

2) Η επιστημονική έρευνα, μελέτη, διάσωση, παρουσίαση και διάδοση κάθε μορφής και στοιχείου του λαϊκού μας πολιτισμού, της λαϊκής μας παράδοσης και λαογραφίας, ως και κάθε πτυχής της δομής και λειτουργίας της παραδοσιακής κοινωνίας των πόλεων και της υπαίθρου στο παρελθόν.

3) Η οργάνωση και πραγματοποίηση συνεδρίων, σεμιναρίων, εκδόσεων, εκθέσεων, παραστάσεων, ταξιδιών, διαλέξεων, μαθημάτων και κάθε μορφής εκδηλώσεων για θέματα σχετικά με την λαϊκή τέχνη.

4) Η συνεργασία με ελληνικούς και ξένους οργανισμούς, φορείς και ιδιώτες για την προώθηση και διάδοση κοινών στόχων και τη συζήτηση για όλα τα θέματα που αφορούν κοινά θέματα και στόχους.

5) Η ανάπτυξη, προαγωγή και καλλιέργεια του αθλητισμού καθώς η συμμετοχή σε επίσημες αθλητικές διοργανώσεις πάσης φύσεως.

6) Η ίδρυση και λειτουργία τμημάτων για όσες πολιτιστικές δραστηριότητες ή κατευθύνσεις κρίνεται ότι είναι αναγκαίο για την πιο εύρυθμη λειτουργία του και την μεγιστοποίηση του προσδωκόμενου αποτελέσματος της πολιτιστικής προσφοράς του.

7) Η υλοποίηση των σκοπών του Σωματείου επιδιώκεται γενικότερα, με κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέσο, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – ΜΕΛΗ

ΑΡΘΡΟ 3

Τα μέλη διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.

Τακτικά μέλη του Σωματείου μπορούν να γραφτούν πρόσωπα με ευδόκιμη παρουσία στο χώρο των σκοπών και δραστηριοτήτων του Σωματείου, ή όσα επιδεικνύουν πραγματικό ενδιαφέρον για την πραγμάτωση των ανωτέρω σκοπών.

Η αίτηση έγγραφής τακτικού μέλους υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εγκρίνει ή απορρίπτει την αίτηση.

Επίτιμα μέλη, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ανακηρύσσονται άτομα που έχουν προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στην προώθηση και επίτευξη των σκοπών του Σωματείου. Τα επίτιμα μέλη μπορούν να παρευρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις των μελών, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Για την εγγραφή τακτικού μέλους και την ανακήρυξη επιτίμου μέλους, το Δ.Σ. αποφασίζει με απλή πλειοψηφία των μελών του.

Δεν μπορεί να είναι μέλος του Σωματείου:

α) όποιος στερήθηκε το δικαίωμα να ιδρύει ή να μετέχει σε ενώσεις προσώπων και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση.

β) ο αμετάκλητα στερηθείς των πολιτικών του δικαιωμάτων.

γ) ο αμετάκλητα καταδικασμένος σε ποινή κάθειρξης ή φυλάκισης για κλοπή υπεξαίρεση, απάτη, παραχάραξη, πλαστογραφία, δωροδοκία και απιστία περί την υπηρεσία.

ΑΡΘΡΟ 4

Απώλεια της ιδιότητας του μέλους επέρχεται με έγγραφο διαγραφής. Η απόφαση για την διαγραφή λαμβάνεται από το Δ.Σ. με απλή πλειοψηφία των μελών του.

Μέλος του Σωματείου που θα αποκαλυφθεί να εργάζεται εναντίον των σκοπών του, ή να παρεμβάλλει προσκόμματα στην εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. ή της Γεν. Συνέλευσης έχει πειθαρχικές ευθύνες και υπόκειται στις εξής κυρώσεις:

  1. Προσωρινή αποβολή μέχρι ενός έτους. Η παραπάνω πειθαρχική ποινή επιβάλλεται από το ΔΣ, το δε μέλος που διώκεται μπορεί να προσφύγει κατά της αποφάσεως στην πρώτη – μετά την επιβολή – Γενική Συνέλευση.
  2. Οριστική αποβολή που επιβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του αστικού κώδικα από την Γενική Συνέλευση. Σε κάθε περίπτωση πειθαρχικής κυρώσεως, το μέλος που διώκεται πρέπει να καλείται από το ΔΣ, μέσα σε εύλογη χρονική προθεσμία, σε έγγραφη απολογία. Η πειθαρχική εξουσία για τα μέλη του ΔΣ ασκείται κατά την παραπάνω διαδικασία από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 5

Τα τακτικά μέλη υποχρεούνται στην καταβολή δικαιώματος εγγραφής και μηνιαίας συνδρομής που θα καθορίζονται εκάστοτε από το ΔΣ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – ΠΟΡΟΙ

ΑΡΘΡΟ 6

Πόροι του Σωματείου είναι:

α) τα δικαιώματα εγγραφής και συνδρομές των μελών,

β) οι εισπράξεις από τις κάθε μορφής εκδηλώσεις του Σωματείου ή δημοσιεύματα και εν γένει δραστηριότητες,

γ) δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, επιχορηγήσεις τακτικές ή έκτακτες από δημόσιες αρχές ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Τηρείται λογαριασμός ταμιευτηρίου σε δημόσιο ή ιδιωτικό τραπεζικό οργανισμό, τον οποίο δικαιούνται να διαχειρίζονται είτε από κοινού ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ και ο ΤΑΜΙΑΣ του ΔΣ, είτε ξεχωριστά ο καθένας από αυτούς. Για ανάληψη άνω των 1.000 ΕΥΡΩ απαιτείται απόφαση του ΔΣ.

Η περιουσία του Σωματείου δεν μπορεί να διατεθεί για άλλους σκοπούς, εκτός από αυτούς που προβλέπονται στο καταστατικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΡΘΡΟ 7

Όργανα του Σωματείου είναι η Γενική Συνέλευση των μελών, το ΔΣ και η εξελεγκτική επιτροπή.

  1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Σωματείου. Συγκροτείται από τα τακτικά μέλη του Σωματείου και βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντες το ½ των τακτικών μελών συν ένα τουλάχιστον του όλου αριθμού των ταμειακά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν βρεθεί σε απαρτία συγκαλείται δεύτερη συνέλευση μέσα σε δέκα ημέρες και θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία με όσα μέλη είναι παρόντα.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ: Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών με ανάταση της χειρός, αλλά ποτέ δια βοής.

ΣΥΓΚΛΗΣΗ: Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με απόφαση του ΔΣ ή με αίτηση του 1/3 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών μέσα σε διάστημα δέκα ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ: Η ψηφοφορία στην Γενική Συνέλευση που αφορά αρχαιρεσίες ή εκλογή συλλογικών οργάνων, θέματα εμπιστοσύνης και προσωπικά εν γένει ζητήματα είναι μυστική.

Α. Η τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται ανά τριετία οπότε διενεργούνται και οι αρχαιρεσίες. Για το σκοπό αυτό εκλέγεται τριμελής εφορευτική επιτροπή με τρία αναπληρωματικά μέλη η οποία διεξάγει αυτή την ημέρα τις αρχαιρεσίες. Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι.

Β. Η εφορευτική επιτροπή κατά την εκλογή της συγκαλείται και εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της, παραλαμβάνει το μητρώο των μελών και όλα τα απαραίτητα για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών. Αυτή εποπτεύει για την τήρηση της τάξης και τη – σύμφωνα με τον νόμο και το παρόν καταστατικό – διενέργεια των αρχαιρεσιών. Για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών, των εκλογών και του αποτελέσματος αυτών καταρτίζει πρακτικό. Τούτο υπογράφεται από όλα τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής.

Γ. Όσοι θέλουν να μετάσχουν στις αρχαιρεσίες για την εκλογή τους στο ΔΣ ή στην εξελεγκτική επιτροπή το δηλώνουν εγγράφως προς την εφορευτική επιτροπή κατά την ιδία ημέρα της εκλογής της εφόσον θα επακολουθήσουν κατά την ίδια ημέρα οι αρχαιρεσίες της, άλλως τρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για αρχαιρεσίες από την Γενική Συνέλευση.

  1. Η Εξελεγκτική Επιτροπή

Ο έλεγχος και η εποπτεία του ΔΣ ασκείται από την τριμελή εξελεγκτική επιτροπή που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση, την ίδια ημέρα με την εκλογή του Δ.Σ. Η εξελεγκτική επιτροπή εποπτεύει και ελέγχει κατά έτος την οικονομική διαχείριση του Σωματείου τα πραγματοποιηθέντα έσοδα, τις πηγές τους καθώς και τις δαπάνες. Υποβάλλει έκθεση στην τακτική Γενική Συνέλευση. Στην διάθεσή της τίθενται όταν ζητηθούν τα βιβλία διαχείρισης του Σωματείου με την επιφύλαξη εφαρμογής του άρθρου 281 του Αστικού Κώδικα. Μαζί με τα τακτικά μέλη εκλέγονται και τρία αναπληρωματικά μέλη.

  1. Διοικητικό Συμβούλιο

-Συγκρότηση: Το ΔΣ αποτελείται από πέντε μέλη, τον ΠΡΟΕΔΡΟ, τον ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ, τον ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ, τον ΤΑΜΙΑ και ένα ΜΕΛΟΣ. Η αμέσως επόμενοι επιλαχόντες είναι αναπληρωματικοί.

-Θητεία: Η θητεία του είναι τριετής.

-Σύγκληση: Το ΔΣ συγκαλείται σε πρώτη συνεδρίαση, από το μέλος του που πλειοψήφησε, μέσα σε μια βδομάδα από την εκλογή του, και τα εκλεγέντα μέλη του εκλέγουν με απόλυτη πλειοψηφία τον ΠΡΟΕΔΡΟ, τον ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ, τον ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ τον ΤΑΜΙΑ και τα ΜΕΛΗ.

-Καθήκοντα: Το ΔΣ διοικεί και διαχειρίζεται τα συμφέροντα και την περιουσία του Σωματείου σύμφωνα με τον νόμο και το παρόν καταστατικό, συντάσσει τον απολογισμό της διαχείρισης της προηγούμενης τριετίας και τον προϋπολογισμό της επόμενης, τους οποίους υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση. Αποφασίζει σχετικά με κάθε ζήτημα που συνεπάγεται δαπάνη ή υποχρέωση του Σωματείου, τα δικαιώματα εγγραφής και συνδρομής των μελών του Σωματείου και για κάθε άλλο θέμα που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

-Συνεδρίαση: Το ΔΣ συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του ΠΡΟΕΔΡΟΥ ή του νόμιμου αναπληρωτή του και βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται τουλάχιστον τρία μέλη. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η γνώμη του ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Το ΔΣ συνέρχεται στην έδρα του. Μέλος του ΔΣ που απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τρεις συνεχείς συνεδριάσεις θεωρείται ότι παραιτήθηκε από την ιδιότητά του αυτή, και αντικαθίσταται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος του ΔΣ. Στην περίπτωση αυτή καθώς και σε περίπτωση θανάτου, εκπτώσεως ή παραιτήσεως μέλους του ΔΣ, την αντικατάσταση αυτού ακολουθεί εκ νέου συγκρότηση του ΔΣ. Το ΔΣ παύεται προ της λήξεως της θητείας του μόνο με απόφαση έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως. Για την λήψη της σχετικής αποφάσεως απαιτείται απαρτία 2/3 των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών και πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων.

I. Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωματείο δικαστικώς και εξωδίκως, υπογράφει συμβάσεις με τρίτους, υπογράφει μαζί με τον ταμία τα εντάλματα πληρωμής, συγκαλεί το ΔΣ σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις όταν το κρίνει αναγκαίο ή το ζητήσουν εγγράφως τέσσερα μέλη του ΔΣ και επιμελείται την εκτέλεση των αποφάσεων του ΔΣ. Οι προσκλήσεις για την συνεδρίαση του ΔΣ αποστέλλονται στα μέλη του τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτήν.

Όταν απουσιάζει ο Πρόεδρος αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο.

ΙΙ. Ο Γενικός Γραμματέας του ΔΣ:

Ο Γενικός γραμματέας του ΔΣ φυλάσσει την σφραγίδα και το αρχείο του Σωματείου, συντάσσει και υπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα εξερχόμενα έγγραφα, εισηγείται προς το ΔΣ τα προς συζήτηση θέματα, συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ΔΣ και των Γενικών Συνελεύσεων με εξαίρεση τις περιπτώσεις λογοδοσίας και αρχαιρεσιών.

ΙΙΙ. Ο Ταμίας του ΔΣ

Ο Ταμίας ενεργεί κάθε είσπραξη και πληρωμή με διπλότυπες αποδείξεις με υπογραφή του ίδιου και του Προέδρου. Οι πληρωμές πρέπει να στηρίζονται σε ανάλογα παραστατικά έγγραφα. Τηρεί τα απαιτούμενα λογιστικά βιβλία και είναι υπεύθυνος για κάθε απώλεια χρημάτων. Ο Ταμίας, τον Ιανουάριο κάθε έτους, καταθέτει τον απολογισμό του προηγουμένου έτους και τον προϋπολογισμό του επομένου έτους. Ταυτόχρονα κλείνονται τα λογιστικά βιβλία και ο Ταμίας τα παραδίδει στην εξελεγκτική επιτροπή για έλεγχο και έγκριση.

ΑΡΘΡΟ 8

Τροποποίηση του Καταστατικού

Την τροποποίηση του καταστατικού αποφασίζει με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων τακτικών μελών της Γενικής Συνέλευσης που συγκαλείται ειδικά για τον σκοπό αυτό από το ΔΣ ή μετά από έγγραφη αίτηση είκοσι (20) τουλάχιστον τακτικών μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Για την ύπαρξη απαρτίας απαιτείται η παρουσία των μισών τουλάχιστον ταμειακώς τακτοποιημένων μελών του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 9

Διάλυση του Σωματείου

Εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος το Σωματείο διαλύεται για ειδικούς λόγους με απόφαση της ειδικά για αυτό συγκαλούμενης Γενικής Συνελεύσεως και με πλειοψηφία των παρόντων και δικαιουμένων ψήφου τακτικών μελών, μετά από πρόταση του ΔΣ ή μετά από έγγραφη αίτηση είκοσι (20) τουλάχιστον τακτικών μελών απαιτουμένης της ιδίας με το προηγούμενο άρθρο απαρτίας.

ΑΡΘΡΟ 10

Προσωρινή Διοίκηση

Το Σωματείο διευθύνεται από προσωρινό διοικητικό συμβούλιο που εκτελεί χρέη ΔΣ μέχρι την εκλογή του από την Γεν. Συνέλευση που πρέπει να συγκληθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την εγγραφή του Σωματείου στο βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Κορίνθου.

ΑΡΘΡΟ 11

Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο από έντεκα (11) άρθρα, διαβάστηκε συζητήθηκε και εγκρίθηκε κατά άρθρο και στο σύνολό του από την έκτακτη Γενική Συνέλευση που έλαβε χώρα στις 08/01/2011, στον Κάτω Άσσο Κορινθίας.

08/01/2011

Η Πρόεδρος
Μαντινεία Παπακωνσταντίνου-Πανούση

Η Γενική Γραμματέας
Παναγιώτα Καντζάβελου-Σακελλαρίου